Get Adobe Flash player
Home Quan hệ Cổ đông Báo cáo thường niên Báo báo thường niên
Bảng quảng cáo
   Báo cáo thường niên năm 2015 (English)   

Download
Download

Size:12.17 MB |  Downloads:2805

   Báo cáo thường niên 2015 (Tiếng việt)   

Download
Download

Size:13 MB |  Downloads:5852

   Báo cáo thường niên năm 2014 - English   

Download
Download

Size:10.6 MB |  Downloads:3671

   Báo cáo thường niên năm 2014 - Tiếng việt   

Download
Download

Size:9.87 MB |  Downloads:5847

   Báo cáo thường niên năm 2013 (English)   

Download
Download

Size:9.31 MB |  Downloads:4458

   Báo cáo thường niên năm 2013   

Download
Download

Size:9.17 MB |  Downloads:6450

   Báo cáo thường niên năm 2012   

Download
Download

Size:18.24 MB |  Downloads:8502

   Báo cáo thường niên năm 2011(English)   

Download
Download

Size:15.28 MB |  Downloads:4893

   Báo cáo thường niên năm 2011   

Download
Download

Size:11.39 MB |  Downloads:8333

   Báo cáo thường niên 2010   

Download
Download

Size:32.45 MB |  Downloads:6405