Get Adobe Flash player
Home Investor Relations Annual reports Báo báo thường niên
Banner
   Báo cáo thường niên năm 2016 (English)   

Download
Download

Size:9.64 MB |  Downloads:425

   Báo cáo thường niên 2016 (Tiếng việt)   

Download
Download

Size:10.49 MB |  Downloads:1541

   Báo cáo thường niên năm 2015 (English)   

Download
Download

Size:12.17 MB |  Downloads:3045

   Báo cáo thường niên 2015 (Tiếng việt)   

Download
Download

Size:13 MB |  Downloads:6234

   Báo cáo thường niên năm 2014 - English   

Download
Download

Size:10.6 MB |  Downloads:3869

   Báo cáo thường niên năm 2014 - Tiếng việt   

Download
Download

Size:9.87 MB |  Downloads:6075

   Báo cáo thường niên năm 2013 (English)   

Download
Download

Size:9.31 MB |  Downloads:4635

   Báo cáo thường niên năm 2013   

Download
Download

Size:9.17 MB |  Downloads:6657

   Báo cáo thường niên năm 2012   

Download
Download

Size:18.24 MB |  Downloads:8730

   Báo cáo thường niên năm 2011(English)   

Download
Download

Size:15.28 MB |  Downloads:5049