Get Adobe Flash player
Home Investor Relations Annual reports Báo báo thường niên
Banner
   Báo cáo thường niên năm 2015 (English)   

Download
Download

Size:12.17 MB |  Downloads:2824

   Báo cáo thường niên 2015 (Tiếng việt)   

Download
Download

Size:13 MB |  Downloads:5909

   Báo cáo thường niên năm 2014 - English   

Download
Download

Size:10.6 MB |  Downloads:3673

   Báo cáo thường niên năm 2014 - Tiếng việt   

Download
Download

Size:9.87 MB |  Downloads:5850

   Báo cáo thường niên năm 2013 (English)   

Download
Download

Size:9.31 MB |  Downloads:4470

   Báo cáo thường niên năm 2013   

Download
Download

Size:9.17 MB |  Downloads:6454

   Báo cáo thường niên năm 2012   

Download
Download

Size:18.24 MB |  Downloads:8506

   Báo cáo thường niên năm 2011(English)   

Download
Download

Size:15.28 MB |  Downloads:4895

   Báo cáo thường niên năm 2011   

Download
Download

Size:11.39 MB |  Downloads:8338

   Báo cáo thường niên 2010   

Download
Download

Size:32.45 MB |  Downloads:6408