Get Adobe Flash player
Home Quan hệ Cổ đông Báo cáo tài chính Báo cáo tài chính 2016
Bảng quảng cáo
   Báo cáo tài chính kiểm toán - Hợp nhất   

Download
Download

Size:21.38 MB |  Downloads:1219

   Báo cáo tài chính kiểm toán - Công ty mẹ   

Download
Download

Size:20.32 MB |  Downloads:392

   Báo cáo tài chính Quý 4 - Hợp nhất   

Download
Download

Size:1.98 MB |  Downloads:1432

   Báo cáo tài chính Quý 4 - Công ty mẹ   

Download
Download

Size:1.94 MB |  Downloads:417

   Báo cáo tài chính sau kiểm toán - Hợp nhất   

Download
Download

Size:37.91 MB |  Downloads:2558

   Báo cáo tài chính sau kiểm toán - Công ty mẹ   

Download
Download

Size:36.52 MB |  Downloads:876

   Báo cáo Tài chính - Quý 2 - 2016 (hợp nhất)   

Download
Download

Size:9.45 MB |  Downloads:1083

   Báo cáo Tài chính - Quý 2 - 2016 (Công ty mẹ)   

Download
Download

Size:8.76 MB |  Downloads:613

   Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 1/2016   

Download
Download

Size:2.6 MB |  Downloads:1146

   Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2016   

Download
Download

Size:2.82 MB |  Downloads:1671