Get Adobe Flash player
Home Quan hệ Cổ đông Báo cáo tài chính Báo cáo tài chính 2014
Bảng quảng cáo
   Báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2014   

Download
Download

Size:2.69 MB |  Downloads:4602

   Báo cáo kiểm toán Công ty mẹ năm 2014   

Download
Download

Size:2.88 MB |  Downloads:2147

   Báo cáo tài chính quý 3 - 2014 hợp nhất   

Download
Download

Size:2.42 MB |  Downloads:2149

   Báo cáo tài chính quý 3 - 2014 Công ty mẹ   

Download
Download

Size:1.94 MB |  Downloads:1533

   Báo cáo tài chính quý 2 - 2014 hợp nhất   

Download
Download

Size:2.62 MB |  Downloads:2155

   Báo cáo tài chính quý 2 - 2014 (Công ty mẹ)   

Download
Download

Size:2.24 MB |  Downloads:1677

   Báo cáo tài chính quý 1-2014 (Hợp nhất)   

Download
Download

Size:2.71 MB |  Downloads:2254

   Báo cáo tài chính quý 1-2014 (Công ty mẹ)   

Download
Download

Size:2.2 MB |  Downloads:1801