Get Adobe Flash player
Home Quan hệ Cổ đông Báo cáo tài chính Báo cáo tài chính 2011
Bảng quảng cáo
   Báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2011   

Download
Download

Size:2.59 MB |  Downloads:6647

   Báo cáo kiểm toán công ty mẹ năm 2011   

Download
Download

Size:2.18 MB |  Downloads:3036

   Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4   

Download
Download

Size:2.47 MB |  Downloads:2482

   Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4   

Download
Download

Size:14.99 MB |  Downloads:2158

   Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3   

Download
Download

Size:3.38 MB |  Downloads:2249

   Báo cáo tài chính công ty mẹ soát xét 6 tháng   

Download
Download

Size:395.95 KB |  Downloads:2110

   Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2   

Download
Download

Size:3.35 MB |  Downloads:2234

   Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1   

Download
Download

Size:3.27 MB |  Downloads:2285