Get Adobe Flash player
Home Quan hệ Cổ đông Báo cáo tài chính Báo cáo tài chính 2011
Bảng quảng cáo
   Báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2011   

Download
Download

Size:2.59 MB |  Downloads:6567

   Báo cáo kiểm toán công ty mẹ năm 2011   

Download
Download

Size:2.18 MB |  Downloads:2976

   Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4   

Download
Download

Size:2.47 MB |  Downloads:2433

   Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4   

Download
Download

Size:14.99 MB |  Downloads:2098

   Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3   

Download
Download

Size:3.38 MB |  Downloads:2199

   Báo cáo tài chính công ty mẹ soát xét 6 tháng   

Download
Download

Size:395.95 KB |  Downloads:2061

   Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2   

Download
Download

Size:3.35 MB |  Downloads:2180

   Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1   

Download
Download

Size:3.27 MB |  Downloads:2235