Get Adobe Flash player
Home Quan hệ Cổ đông Tin tức cho Cổ đông
Bảng quảng cáo

Tin tức cho cổ đông

Báo cáo tài chính công ty mẹ cho kỳ kế toán từ 01/01/2015 đến 30/6/2015 đã được xoát xét

Báo cáo tài chính công ty mẹ cho kỳ kế toán từ 01/01/2015 đến 30/6/2015 đã được xoát xét

Download

 

 

 

 

 

Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2015

 

Xem chi tiết

 

 

 

 

Các Quỹ đầu tư và cổ đông sở hữu cổ phiếu BMP

THÔNG BÁO

 

Kính gởi: Các Quỹ đầu tư và cổ đông sở hữu cổ phiếu BMP

 

Ban Quan hệ cổ đông Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh sẽ tổ chức cuộc họp định kỳ Quý II/2015 cùng các Quỹ đầu tư và cổ đông sở hữu cổ phiếu BMP có nhu cầu  với chi tiết như sau:

 

-&nbs...

 

Về việc ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 và soát xét báo cáo tài chính bán niên 2015

 
Các bài viết khác...