Get Adobe Flash player
Home Quan hệ Cổ đông Tin tức cho Cổ đông
Bảng quảng cáo

Tin tức cho cổ đông

Tái bổ nhiệm Tổng Giám Đốc

Tái bổ nhiệm Ông Nguyễn Hoàng Ngân giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh

 

Xem tại đây

 

Tổ chức cuộc họp định kỳ Quý III/2015 cùng các Quỹ đầu tư và cổ đông sở hữu cổ phiếu BMP

 

Kính gởi: Các Quỹ đầu tư và cổ đông sở hữu cổ phiếu BMP

 

Ban Quan hệ cổ đông Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh sẽ tổ chức cuộc họp định kỳ Quý III/2015 cùng các Quỹ đầu tư và cổ đông sở hữu cổ phiếu BMP có nhu cầu  với chi tiết như sau:

 

-   ...

 

Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh thông qua đề nghị của Chủ tịch HĐQT về nhân sự cấp cao của Công ty,...

 

Xem chi tiết

 

 

 

 

Báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán từ 01/01/2015 đến 30/6/2015 đã được xoát xét

Báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán từ 01/01/2015 đến 30/6/2015 đã được xoát xét

Download

 

 

 

 
Các bài viết khác...