Get Adobe Flash player
Home Quan hệ Cổ đông Tin tức cho Cổ đông
Bảng quảng cáo

Tin tức cho cổ đông

Nghị quyết Hội đồng quản trị - ngày 29/04/2016

 

Xem chi tiết

 

 

 

Kết quả ĐHCĐ thường niên 2016

 

      1. Biên bản họp ĐHCĐ thường niên 2016

      2. Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2016

 

 

Tài liệu Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016

 

1 Thư mời họp   2 Chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2016   3 Quy chế tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016   4 Giấy xác nhận...
 

Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ Báo cáo kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015

 

Xem chi tiết

 

 

 

 

 
Các bài viết khác...