Get Adobe Flash player
Home Investor Relations
Banner

Quan hệ cổ đông

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 20% và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

 

Xem chi tiết

 

 

 

 

Các nghị quyết của hội đồng quản trị

 

 

1. Nghị quyết 04 Thông qua bộ Hồ sơ đăng ký phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu Download 2. Nghị quyết 05 Thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lê...
 

Các nghị quyết của Hội đồng Quản trị

 

 

1 Chi trả cổ tức còn lại (Đợt 2) năm 2016 bằng tiền mặt với tỉ lệ 20% Download 2 Thực hiện việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỉ lệ 80% ...
 

Công bố thông tin Đại Hội Cổ Đông thường niên 2017

1. Văn bản công bố thông tin ĐHCĐ

2. Biên bản ĐHCĐ

3. Nghị quyết ĐHCĐ

4. Bảng so sánh điều lệ

 
More Articles...