Get Adobe Flash player
Home Công ty Hệ thống quản lý môi trường
Bảng quảng cáo

Mục tiêu môi trường

 

CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG

 

Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh với định hướng phát triển các sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường để tạo dựng và khẳng định hình ảnh một doanh nghiệp có trách nhiệm với tự nhiên, với cộng đồng và hướng đến phát triển bền vững :

 

CAM KẾT:

 

1.       Tuân thủ các yêu cầu pháp luật và các qui định liên quan đến môi trường.

2.       Sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên và chú trọng các hoạt động bảo vệ môi trường.

3.       Giảm thiểu các tác động ảnh hưởng bất lợi đến môi trường theo Chiến lược quốc gia 3R “Giảm thiểu - Tái sử dụng - Tái chế chất thải”.

 

THÔNG QUA:

 

1.     Đào tạo người lao động thấu hiểu và vận động mọi người tham gia các hoạt động vì môi trường.

2.     Thực hiện, duy trì và liên tục cải tiến các hệ thống quản lý chất lượng (QMS) và quản lý môi trường (EMS).

3.     Chủ động thực hiện trong Công ty và góp sức thực hiện ngoài cộng đồng những cam kết trên.